Plan lekcji Gimnazjum nr 6 Plan lekcji Szkoła Podstawowa nr 13 Zastępstwa Gimnazjum nr 6 Zastępstwa Szkoła Podstawowa nr 13 Dziennik elektroniczny
Strona główna
Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 13 Im Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im Polskich OlimpijczykówSzkoła Podstawowa Nr 13 Im Polskich Olimpijczyków

Procedura rekrutacji

 

  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 Mistrzostwa 

    Sportowego im. Polskich Olimpijczyków Żorach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegodo publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 r

 

a)  Mieszkających w obwodzie szkoły

 

Do klasy pierwszej której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia – załącznik nr 1 rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

 

b)  Mieszkających poza obwodem szkoły

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – załącznik nr 2 - kryteria miasta z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

  Do klas sportowych i mistrzostwa sportowego w Szkole

Podstawowej nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich

Olimpijczyków Żorach

 

 

1. Kandydaci do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego  składają następujące dokumenty:

 

 1. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Pisemną zgodę (deklarację) rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego na trzyletni cykl eukacyjny – załącznik nr 3 a do oddziału mistrzostwa sportowego na  pięcioletni cykl edukacyjny - załącznik nr 4
 3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III  (dotyczy SMS)

 

2. Rekrutacjado oddziałów sportowych i  mistrzostwa sportowego:

 

 1. Kandydat do oddziału sportowego i  mistrzostwa sportowego powinien uzyskać pozytywne wyniki prób   sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale
 2. Testy sprawności fizycznej  przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny-  patrz załącznik nr 2
 3. Wyniki prób sprawnościowych zostaną podane do publicznej wiadomości  zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  na dany rok szkolny-  patrz załącznik nr 2
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego na II i III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust2 Prawa Oświatowego. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

 

3. Komisja rekrutacyjna

 

    a) skład komisji rekrutacyjnej

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej włącznie z przewodniczącym tej komisji.

 

   b) informacje ogólne

Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu komisji i podjętych rozstrzygnięciach które mogą naruszać dobra osobiste kandydata a także  nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

   c) zadanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 1.  umożliwia członkom zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami
 2.  ustala dni i godziny posiedzeń komisji
 3.  prowadzi i zwołuje posiedzenia komisji rekrutacyjnej

 

   d) zadania komisji

 1.  zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 2. sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej podpisanej przez przewodniczącego komisji
 3. sporządzenie listy kandydatów zawierające imiona, nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej w przypadku których zweryfikowano wniosek wraz z wymaganą dokumentacją podpisanej   przez przewodniczącego komisji
 4. sporządzenie informacji o uzyskaniu przez poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności fizycznej
 5. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
 6. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychpodpisanej przez przewodniczącego komisji
 7. podanie do publicznej wiadomości listy zawierającą  imiona, nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 8. podanie do publicznej wiadomości listy zawierającą  imiona, nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia.
 9. listy o których mowa w punkcie 7) i 8) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na terenie szkoły.
 10. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego który zawiera: datę posiedzenia, imiona i nazwiska   przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, informację o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję.

 

4. Postepowanie uzupełniające

 1.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego  rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3.  Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

5.Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów     nieprzyjętych,rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły, publicznej placówki
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora  publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Listy, o których mowa w ust. 1 podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 1–3, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanegow danym roku kalendarzowym.

 

 

 

Testy sprawnościowe

 

Testy sprawności fizycznej  do klas SMS

o profilu piłka ręczna dziewcząt

 

Test sprawności ukierunkowanej Janusza Noszczaka

Test obejmuje próby :

 1. Bieg na 30m w wyznaczonym odcinku 30 m z miejsca, ze startu wysokiego na  sygnał sędziego gwizdkiem i po uprzedniej komendzie „na miejsca.
 2. Rzut piłką lekarską 2 kg w przód i w tył ( suma )Rzuty wykonuje się z miejsca, sprzed linii, w rozkroku trzymając piłkę oburącz przodem i tyłem do kierunku rzutu; po rzucie zawodnik nie może przekroczyć linii jakąkolwiek częścią ciała.  
 3. Pięcioskok - wykonywany jest sprzed linii, z miejsca, z odbicia obunóż z lądowaniem na obie nogi, pomiędzy odbiciem obunóż, a lądowaniem należy wykonać odbicia jednonóż w rytmie –LN-PN-LN-PN lub PN-LN-PN-LN; odległość mierzymy jak w skoku w dal – od linii do najbliższego punktu zaznaczonego po lądowaniu.
 4. Rzut piłką ręczną na odległość - rzuty wykonujemy z miejsca, jednorącz z podłoża; podczas rzutu jedna stopa winna cały czas dotykać podłoża; po rzucie nie wolno przekraczać linii, rzuty mierzymy po linii prostej prostopadłej do linii startowej-rzutu.
 5. Bieg wahadłowy na 300m - wyznaczony odcinek 30 m oznaczony chorągiewkami, zawodnik startuje na sygnał gwizdka po uprzedniej komendzie „na miejsca” i pokonuje dziesięciokrotnie odcinek 30m  obiegając za każdym razem chorągiewki.

 

 

Testy sprawności fizycznej do klas SMS o profilu piłka nożna

chłopców i dziewcząt obejmują próby zgodne z zaleceniami PZPN

 •  szybkość- Bieg na 30 m 
 •  próba mocy - Skok w dal z miejsca
 •  technika specjalna - prowadzenie piłki
 •  gra - 4x4

 

 

 

 

Testy sprawności fizycznej

do klas sportowych o profilu pływanie

 

 

1. Bieg po kopercie 5m x 3m

 

Wykonanie: Na sygnałstart z wysokiej pozycji i bieg sprintem po kopercie –prostokąt o wymiarach 5m x 3m oznaczony chorągiewkami. W czasie biegu omijamy chorągiewki nie dotykając ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest dwukrotnie.
Ocena: Wynik próby stanowi czas, jaki zostałuzyskany w dwóch nieprzerwanych obiegach zygzakiem.

 

2. Skok w dal z miejsca

 

Wykonanie: Z ustawienia za liniąwykonanie skoku obunóżw dal z miejsca na odległość.

 
Ocena: Skok mierzony w cm, wykonuje siędwukrotnie. Liczy sięwynik skoku lepszego. Długośćskoku zawarta jest pomiędzy liniąskoku a ostatnim śladem.

 

3. Tor przeszkód

 

Wykonanie:Na sygnałstart z pozycji wysokiej i wykonanie poszczególnych elementów na torze przeszkód. Do wykonania są: 3 skoki zawrotne przez ławeczkę, przeplot przez szarfęgórąlub dołem, rozłożenie woreczków w wyznaczone miejsca, skoki obunóżz piłkąumieszczonąmiędzy nogami do wyznaczonej linii, obiegnięcie pachołka i powrót na linięstartu.

 

Ocena:Liczy sięczas wykonania próby.

 

4. Bieg wahadłowy

 

Wykonanie:Na sygnałstart z pozycji wysokiej, bieg wahadłowy sprintem na odcinku 6m, odcinek pokonywany jest 10x.

 

Ocena:Liczy sięczas wykonania biegu.

 

5. Gry obserwowane

 

Wykonanie:Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły grająw „dwa ognie”.

 

Ocena:Ocenie podlega umiejętnośćwspółpracy w zespole, technika wykonania rzutu piłki.

Copyright © by Zespół Szkół nr 6 / All rights Reserved